LEVEL 8 l EXP 1,188
สินเชื่อธุรกิจแบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันต่อยอดธุรกิจให้ราบรื่น
ในการทำธุรกิจ สิ่งที่มักกลายเป็นปัญหาคือเรื่องของเงินทุน เพราะหากเงินทุนในการดำเนินงานธุรกิจเกิดการหยุดชะงัก ผลที่ตามมาอาจทำให้ไม่มีสินค้าในการต่อยอดและให้ธุรกิจได้ดำเนินต่อไป อีกทั้งเงินทุนเพื่อการหมุนเวียนยังจะสามารถทำให้คุณมีสินค้าใหม่ๆ เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการทำงานได้เป็นอย่างดี อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับธุรกิจที่เกิดประสบปัญหาขาดความคล่องตัวทางด้านเงินทุน สามารถเลือกขอสินเชื่อธุรกิจแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ ซึ่งหลายๆ สถาบันทางการเงินต่างตอบรับกับสินเชื่อประเภทนี้ แต่เราลองไปดูกันว่าการขอสินเชื่อแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนี้จะมีข้อดีอย่างไร แล้วคุณสมบัติคร่าวๆ ของผู้ที่สมัครต้องเป็นอย่างไรข้อดีของสินเชื่อธุรกิจแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
อย่างที่กล่าวไปว่าในการขอสินเชื่อเพื่อการทำธุรกิจแบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะเป็นการขอสินเชื่อเพื่อมาเสริมให้กับการทำธุรกิจ ซึ่งยังมีข้อดีอีกหลากหลายทั้งเป็นการได้รับเงินทุนหมุนเวียนในระยะสั้น เพื่อนำไปเพิ่มสภาพคล่องให้กับการทำธุรกิจ โดยที่ไม่ต้องหาหลักทรัพย์ต่างๆ มาค้ำประกันให้วุ่นวาย ซึ่งแน่นอนว่าจะไม่ทำให้คุณต้องพลาดโอกาสกับการดำเนินงานธุรกิจ เพราะมีความต่อเนื่อง สามารถขยายธุรกิจและเพิ่มยอดขายได้อย่างรวดเร็ว

ใครที่สามารถขอสินเชื่อได้บ้าง
สำหรับการขอสินเชื่อธุรกิจแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สามารถยื่นขอได้ทั้งบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งในแต่ละสถาบันทางการเงินอาจจะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อย ซึ่งขึ้นอยู่กับในแต่ละสถาบัน ซึ่งอาจมีรายละเอียดคร่าวๆ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครขอสินเชื่อธุรกิจแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
อายุระหว่าง 25 - 65 ปี
มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 - 3 ปี
มีประวัติทางด้านการเงินที่ดีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

บุคคลธรรมดา
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สมัคร
สำเนาทะเบียนการค้า
เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement บิลด้านการค้าต่างๆ
เอกสารอื่นๆ ตามที่สถาบันทางการเงินกำหนด


นิติบุคคล
ในการขอสินเชื่อธุรกิจแบบไม่มีหลักทรัพทย์ค้ำประกันของนิติบุคคล จะต้องยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลดังต่อไปนี้
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
ผู้ค้ำประกัน
ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
เอกสารการเสียภาษีใบสรุปยอดขาย ยอดสั่งซื้อย้อนหลัง 3 เดือน
เอกสารรายได้ของกิจการ
เอกสารอื่นๆ ตามที่สถาบันทางการเงินกำหนด

อย่างที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าสินเชื่อธุรกิจแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน จะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถาบันทางการเงิน บางแห่งใช้เอกสารยื่นเพียงไม่กี่อย่างแต่อาจจะต้องทำธุรกรรมทางด้านการเงินกันมาก่อน ทั้งนี้ควรจะต้องศึกษาให้ดีว่าสถาบันทางการเงินแห่งไหนเหมาะสมกับการดำเนินงานธุรกิจของคุณมากที่สุดด้วย
Posted : เมื่อ 13 มกราคม 2021 ในห้อง : Zheza
บอกต่อเพื่อน
Url / Link : copy
Embed Code : copy
  ยังไม่มีความเห็น!
Zheza l MyZheza l Shopping Mall l Diary l Webboard l Pleng.com