LEVEL 5 l EXP 425
ข้อควรรู้เกี่ยวกับกฎหมาย pdpa ข้อมูลแบบไหนเข้าข่ายบ้าง
ความหมายของ pdpa คือ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนไม่สามารถเก็บรวมรวมข้อมูล หรือนำไปใช้ หรือเผยแพร่โดยที่เจ้าของข้อมูลไม่ยินยอมหรือไม่รับทราบก่อน แม้แต่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปอย่างการสมัครงาน สมัครบัตรเครดิต หรือสมัครใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ หลังจากกฎหมาย pdpa เริ่มบังคับใช้ จะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร และเก็บข้อมูลนานแค่ไหน ซึ่งต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารหรือทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นจึงจะนำไปใช้ได้

คำจำกัดความของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นครอบคลุมทุกสิ่งที่ระบุตัวตนของบุคคลไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เรียกว่าตั้งแต่ ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ ไปจนถึงเชื้อชาติ, ศาสนา, ความเห็นทางการเมือง, ข้อมูลสุขภาพ, รสนิยมทางเพศ เป็นต้น ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ออกไปโดยเจ้าของไม่ยินยอม ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานและมีบทลงโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญาอย่างรุนแรง เนื่องจากมีประกาศอย่างเป็นทางการเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายออกไป ทุกภาคส่วนยังมีเวลาเรียนรู้และเตรียมกลยุทธ์จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องเก็บรักษาและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ ในขณะนี้เป็นโอกาสของการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย pdpa ว่าข้อมูลแบบไหนที่เข้าข่ายบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
- ข้อมูลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัวประชาชน, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, วันเกิด, อีเมล, การศึกษา, เพศ, อาชีพ, รูปถ่าย เป็นต้น
- ข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลทางการแพทย์หรือสุขภาพ, ข้อมูลชีวภาพ, ความคิดเห็นทางการเมือง, ความเชื่อทางศาสนา, รสนิยมทางเพศ, ประวัติอาชญากรรม เป็นต้น

แต่เดิมข้อมูลทั่วไปถูกเก็บรวบรวมในฐานข้อมูลพื้นฐานในหลายกรณี เช่น การสมัครงานกับหน่วยงานรัฐหรือบริษัทเอกชนจะมีการเก็บข้อมูลชื่อ-นามสกุล, หมายเลขบัตรประชาชน, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, รูปถ่าย ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ แต่หลังจากฎหมาย pdpa มีผลบังคับใช้ ทุกองค์กรต้องแจ้งให้ทราบว่าขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบว่าจะเก็บข้อมูลอะไร เก็บนานแค่ไหน จะนำไปใช้อะไร มีการส่งโอนข้อมูลหรือเผยแพร่ต่อใครบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่อ่อนไหวเพราะใช้ระบุตัวตนของคน ๆ นั้น pdpa คือ เครื่องมือปกป้องความเป็นส่วนตัวได้ อาจเป็นเรื่องที่หลายคนนึกไม่ถึง ตัวอย่างเช่น รายการซื้อของใช้ในบ้าน, การใช้บริการรถไฟฟ้า, การเติมน้ำมันรถ, ข้อมูลสุขภาพในการจองตั๋วเครื่องบิน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้แสดงถึงพฤติกรรมและการใช้ชีวิตส่วนตัว อาจส่งผลต่อความปลอดภัยต่อร่างกาย สุขภาพ และชีวิต ผู้ควบคุมข้อมูลจำเป็นต้องขอความยินยอมอย่างชัดเจน รวมถึงปฏิบัติตามสัญญากับเจ้าของข้อมูลอย่างเคร่งครัด

ที่มา: www.acisonline.net/?p=6149
Posted : เมื่อ 9 มกราคม 2021 ในห้อง : Zheza
บอกต่อเพื่อน
Url / Link : copy
Embed Code : copy
  ยังไม่มีความเห็น!
Zheza l MyZheza l Shopping Mall l Diary l Webboard l Pleng.com