LEVEL 5 l EXP 435
กฎหมาย pdpa เกี่ยวข้องกับธุรกิจใดบ้าง? เรามีคำตอบ
pdpa คือ พ.ร.บ. คุ้มครองความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยคำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ในที่นี้ หมายถึง ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง อีเมล์ โทรศัพท์ IP Address ข้อมูลทางชีวมิติ ข้อมูลการแพทย์ ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลทางการเงิน ฯลฯ ทั้งหมดนี้ล้วนได้รับความคุ้มครองจาก กฎหมาย pdpa ทั้งสิ้น โดยเจ้าของข้อมูลจะมีสิทธิตามกฎหมาย pdpa ได้แก่ สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ, สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย-ระงับการใช้ข้อมูล และสิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล แล้วธุรกิจใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมาย pdpa วันนี้เรามีคำตอบ

1. ธุรกิจธนาคาร
ธนาคารหรือสถาบันการเงินถือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะข้อมูลทางการเงินของลูกค้า ที่หากเกิดหลุดรอดออกไปถึงบุคคลภายนอกก็อาจสร้างความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลได้ ดังนั้น pdpa หมายถึง กฎหมายที่ช่วยให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบหรือการขอความยินยอมให้ธนาคารนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในกิจกรรมใด ๆ ซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้กับเจ้าของข้อมูล

2. ธุรกิจประกันภัย
ธุรกิจประกันถือเป็นธุรกิจกึ่งสถาบันการเงินที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งบ่อยครั้งที่การดำเนินงานของธุรกิจประกันสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เช่น การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเพื่อคัดเลือกลูกค้าสำหรับเสนอขายประกัน เป็นต้น กฎหมาย pdpa จะช่วยกำกับดูแลให้การใข้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้เป็นไปอย่างถูกต้องและไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล

3. ธุรกิจเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจอสังหาฯ เป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญไว้มากมาย ทั้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ฐานะทางการเงิน เครดิตทางการเงิน ฯลฯ หากไม่มี กฎหมาย pdpa เข้ามาช่วยควบคุมดูแล ข้อมูลเหล่านี้ก็อาจตกไปอยู่ในมือบุคคลที่ 3 จนก่อให้เกิดความเสียหายหรือสร้างเดือดร้อน/รำคานให้กับเจ้าของข้อมูลได้ เช่น บริษัทห้างร้านเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ ของแต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่คุณไม่เคยไปติดต่อด้วย อยู่ ๆ ก็ติดต่อเข้ามาเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งที่คุณเองไม่เคยสนใจ หรือไม่เคยลงทะเบียนไว้ นั่นแปลว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ให้ไว้กับธุรกิจอสังหาฯ อาจรั่วไหลออกไปเรียบร้อยแล้วนั่นเอง

4. ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
ธุรกิจท่องเที่ยวคือเป็นคลังข้อมูลส่วนบุคคลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการหรือการบริโภคด้านการท่องเที่ยวของเจ้าของข้อมูล ซึ่งธุรกิจท่องเที่ยวหลายแห่งอาศัยข้อมูลเหล่านี้ในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนแผนการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ดังนั้น pdpa จึงมีหน้าที่กำกับดูแลให้การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ข้อมูลหรือสอดคล้องกับคำชี้แจงที่ผู้ประกอบการแจ้งไว้กับผู้ให้ข้อมูล

5. ธุรกิจด้าน E-commerce
E-commerce หรือการค้า-ขายออนไลน์ถือเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลแทบทุกประเภท ตั้งแต่ ชื่อ อีเมลล์ บัตรเครดิต IP Address ไปจนถึงความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บนโซเชียลมีเดียส่วนตัว หากข้อมูลเหล่านี้ถูกนำไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับการยินยอมก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลได้ ซึ่ง กฎหมาย pdpa มีหน้าที่คุ้มครองไม่ให้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยพลการหรือละเมิดความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล (อ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://www.marketingoops.com/news/biz-news/pdpa-columbus-agency/)


ธุรกิจทั้ง 5 ประเภทนี้มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งสิ้น ซึ่ง กฎหมาย pdpa ให้เจ้าของข้อมูลได้รับสิทธิต่าง ๆ ในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของตนเอง หากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติอาจมีโทษแบ่งเป็น 3 ลำดับ ได้แก่ โทษทางอาญาคือจำคุกไม่เกิน 1 ปี และ/หรือ ปรับสูงสุด 1 ล้านบาท โทษทางแพ่ง จ่ายสินไหมไม่เกิน 2 เท่าของสินไหมที่แท้จริงและโทษทางปกครอง ปรับไม่เกิน 5 ล้านบาท


ที่มาข้อมูล
- https://www.primal.co.th/th/marketing/what-is-pdpa/
- https://brandinside.asia/pdpa-privacy-law/
- https://www.enablerspace.com/th/digitalmarketingtips/what-is-pdpa/
- https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/840245
- https://medium.com/@chonnuttida/personal-data-protection-act-pdpa-ff9bcbfe1490
- https://www.everydaymarketing.co/business/data/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C-pdpa
- https://thaipublica.org/2020/03/personal-data-protection-act-the-new-paradigm-shift-of-organizations-challenges/
- https://www.twfdigital.com/blog/2020/05/prepare-website-for-pdpa/
- https://techsauce.co/tech-and-biz/hotelman-pdpa-hotels
Posted : เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2020 ในห้อง : Zheza
บอกต่อเพื่อน
Url / Link : copy
Embed Code : copy
  ยังไม่มีความเห็น!
Zheza l MyZheza l Shopping Mall l Diary l Webboard l Pleng.com