LEVEL 4 l EXP 215
คิดยังไง
ทุกคนนั้้มีความคิดเป็นอย่างไรกับการที่มีกลุ่มคน
สองกลุ่มออกมาชุมนุมกันเพื่อที่จะแบ่งพักแบ่ง
พวกกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคนที่จะเรียกร้องความเป็น

เสรีภาพในด้านการแสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะให้
ประเทศนั้นได้เดินไปข้างหน้าอย่างถูกต้องและก็
ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ออกมาต่อต้านกลุ่มแรกโดยที่

เป็นพลังของคนแก่ที่เขานั้นได้รับอะไรหลายอย่าง
กลับมาการต่อสู้ของคนทั้งสองกลุ้มนี้ิอาจทำให้เกิด
ความวุ่นวายได้แน่นอนไปยังวันข้างหน้า
Posted : เมื่อ 13 มกราคม 2020 ในห้อง : Zheza
บอกต่อเพื่อน
Url / Link : copy
Embed Code : copy
  ยังไม่มีความเห็น!
Zheza l MyZheza l Shopping Mall l Diary l Webboard l Pleng.com