LEVEL 9 l EXP 1,510
เร่งเดินหน้ายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเน้นสร้างความมั่นคงในทุกมิติ ประชาชนมีความมั่นคงทางอาชีพ - รายได้ - มีความรักสามัคคีในความเป็นไทยเร่งเดินหน้ายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเน้นสร้างความมั่นคงในทุกมิติ
ประชาชนมีความมั่นคงทางอาชีพ – รายได้ – มีความรักสามัคคีในความเป็นไทยคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง เร่งเดินหน้าสรุปร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง เผยแนวทางยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความมั่นคงในทุกมิติ ตั้งเป้าปี 60 – 64 ประชาชนต้องมีความปลอดภัยในชีวิต มีอาชีพและรายได้อย่างพอเพียง ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีบทบาทสำคัญในอาเซียน และคนไทย มีความรักสามัคคี มีจิตสำนึกของความเป็นไทย

พลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร ประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก โดยจะเน้นความมั่นคงในทุกระดับและทุกมิติ ทั้งด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาหาร น้ำ ไปจนถึงมิติทางพลังงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลกลาง ให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ โดยการกำหนดเป้าหมายชัดเจน เน้น5 เรื่องหลัก

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
3. พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
4.การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ ทั้งองค์กรภาครัฐ และไม่ใช่ภาครัฐ
5. พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบบูรณาการ รวมถึงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ

พลเอกวรพงษ์ กล่าวต่อไปว่า การดำเนินยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงนั้น ทุกเรื่องเกี่ยวข้องกับประชาชนในมิติต่างๆ แต่จะเน้นประเด็นหลัก 2 เรื่อง คือ การรักษาความสงบและต้องทำให้คนรับรู้ได้ว่า แนวคิดด้านความมั่นคงเป็นเรื่องของเราทุกคน สิ่งสำคัญที่สุด ก็คือ เราต้องทำให้คนมีความมั่นคงในตัวเองก่อน มีงาน มีอาชีพ มีรายได้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้คนรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันที่ต้องคอยเฝ้าระวัง ได้แก่ ปัญหาความมั่นคงระดับโลก จากการขยายอิทธิพลและเพิ่มบทบาทของมหาอำนาจ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา จีน รัสเซีย และกลุ่มขั้วอำนาจใหม่ มีการแบ่งฝ่ายถ่วงดุลอำนาจ แสวงหาและปกป้องผลประโยชน์ตนเองอย่างกว้างขวาง อาจนำไปสู่การแข่งขันสะสมอาวุธ ที่สามารถทำให้เกิดการเผชิญหน้าทางทหาร นอกจากนี้ ยังมีปัญหาความมั่นคงระดับภูมิภาคเอเชีย ประเด็นความขัดแย้งทางดินแดนและอาณาเขตทางทะเล ปัญหาโจรสลัด และปัญหาความมั่นคงภายในประเทศ ที่ยังคงมีปัญหาการค้ามนุษย์ การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย ปัญหายาเสพติด ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาความไม่สงบนพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

การรักษาความมั่นคงจึงจำเป็นต้องมีความครอบคลุมถึงเรื่องการคุ้มครองและรักษาความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเลให้ดำรงอยู่ได้ มีความอุดมสมบูรณ์ มีความมั่นคงทางพลังงาน น้ำ และอาหาร โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทัพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความมั่นคงให้กับแนวชายแดนทางบก ทะเลอาณาเขต และเขตเศรษฐกิจจำเพาะของไทย

พลเอกวรพงษ์ กล่าวย้ำว่า ส่วนเรื่องความรักความสามัคคีของคนในชาติเป็นอีกเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพราะต้องการทำให้คนเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และให้เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะร่วมแก้ปัญหาความมั่นคง ซึ่งต้องทำแบบบูรณาการเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน โดยเราต้องเน้นที่การแก้ปัญหาโดยดูว่าขาดอะไรก็เติมส่วนนั้นๆ เพื่อทำให้ทุกคนพร้อมในการแก้ปัญหา และต้องมองภาพใหญ่ระดับประเทศเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน

การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่อง ที่ถูกบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง โดยส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นของประชาคมอาเซียน และความเป็นแกนกลางของอาเซียน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างประชาชน สร้างความร่วมมือกับนานาชาติในการป้องกันและระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบ และส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมถึงการสร้างพลังบวกหรืออำนาจแบบนุ่มนวลของไทย ด้วยการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา รวมถึงความนิยมวิถีไทย สินค้าไทย ผ่านความสัมพันธ์ระดับประชาชน โดยเน้นสิ่งที่ประเทศไทยโดดเด่นในกิจกรรมด้านวัฒนธรรม กีฬา ศาสนา และการบันเทิง ฯลฯ

การทำให้สภาพแวดล้อมสงบรัฐบาลต้องเป็นผู้นำในการบริหารประเทศให้มั่นคงประชาชนมีความสุข เป้าหมายใน 20 ปีข้างหน้า จะทยอยพัฒนาทีละขั้น โดยเริ่มจากเสริมสร้างสภาพแวดล้อม พร้อมแก้ปัญหา นับจากปี 2560 – 2564ประชาชนต้องมีความปลอดภัยในชีวิต มีอาชีพและรายได้อย่างพอเพียง และประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีบทบาทสำคัญในอาเซียน, นับจากปี 2565 – 2569 วางเป้าหมายให้ ปัญหาเก่าหมดไป ปัญหาใหม่ไม่เกิด การเมืองมีธรรมาภิบาลและมีเสถียรภาพ และประชาชนมีจิตสำนึกของความเป็นไทย, ปี 2570 – 2574 การเมืองมีธรรมาภิบาลและมีเสถียรภาพ ประเทศไทยได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศด้านการส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค และปี2575 – 2579 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติ การเมืองมีธรรมาภิบาลและมีเสถียรภาพ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพในภูมิภาค และมีอำนาจต่อรองเพื่อรักษาผลประโชน์ของชาติ ทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
Posted : เมื่อ 22 พฤษภาคม 2018 ในห้อง : สวนสาธารณะ
บอกต่อเพื่อน
Url / Link : copy
Embed Code : copy
  ยังไม่มีความเห็น!
Zheza l MyZheza l Shopping Mall l Diary l Webboard l Pleng.com