LEVEL 5 l EXP 352
ประกันอุบัติ เหตุมั่นใจได้แม้จะเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด


ประกันอุบัติเหตุเป็นประกันที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างมาก เนื่องจากอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน ทำอะไร เมื่อไหร่หรือไม่ว่าจะอยู่กับใคร และเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเสมอๆ ถึงแม้ว่าเราจะใช้ความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม ซึ่งเราจะพบเห็นข่าวการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ อยู่ทุกวัน โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตามท้องถนนและทุกเทศกาล มักเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง หรืออาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นขณะอยู่บ้าน ที่ทำงาน เหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ชี้ชัดว่า ชีวิตคนเรามีความเสี่ยงได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกสถานที่

ประกันอุบัติเหตุแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ
1.การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident : PA)
กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุประเภทนี้ หมายถึง การทำประกันอุบัติเหตุสำหรับบุคคล จะเป็นเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น หรือจะรวมถึงบุคคลในครอบครัวด้วยก็ได้

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (P.A) แบ่งเป็น 2 ประเภท
แบบ อบ. 1 จะมีความคุ้มครองให้เลือกซื้อ 4 ความคุ้มครอง ได้แก่
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/สายตา การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
2. การทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
3. การทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน และ
4. การรักษาพยาบาล
ส่วนแบบ อบ. 2 จะให้ความคุ้มครองเพิ่มจาก อบ. 1 คือ การสูญเสียนิ้ว การสูญเสียการรับฟังเสียง/การพูดออกเสียง และการทุพพลภาพถาวรบางส่วน
สำหรับในกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษานั้น จะมีเฉพาะแบบ อบ. 1 เท่านั้น
2.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่เหมาะสำหรับองค์กรหรือบริษัทเพื่อใช้ในการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้าง มีลักษณะคิดแบบเหมาเป็นรายหัวภายในองค์กร หากลูกจ้างได้พ้นสภาพการเป็นลูกจ้างของบริษัทนั้นๆ แล้ว ก็จะถือว่าหมดความคุ้มครอง
3.ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นประกันภัยลักษณะเดียวกับประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม โดยเน้นความคุ้มครองสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา เหมาะสำหรับสถาบันการศึกษาต่างๆ

นอกจากนี้ยังมี “ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง” ซึ่งเป็นการทำประกันอุบัติเหตุเสริม เฉพาะครั้งคราว เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางทั้งในประเทศและนอกประเทศเท่านั้น
Posted : เมื่อ 13 กันยายน 2017 ในห้อง : สวนสาธารณะ
บอกต่อเพื่อน
Url / Link : copy
Embed Code : copy
  ยังไม่มีความเห็น!
Zheza l MyZheza l Shopping Mall l Diary l Webboard l Pleng.com