LEVEL 3 l EXP 113
การพัฒนาออกแบบโลโก้เพื่อใช้ในการสร้างแบรนด์


พัฒนาการออกแบบโลโก้เพื่อใช้ในการสร้างแบรนด์

ถ้ากล่าวว่าการวิจัยเป็นรากฐานสำหรับกระบวนการสร้างแบรนด์การพัฒนาการออกแบบโลโก้ก็คือการสร้างแบรนด์โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์บนรากฐานของการวิจัยการที่จะสร้างแบรนด์อย่างเป็นระบบให้แก่องค์กรนั้นจะต้องอาศัยข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบที่ประกอบด้วย

ประวัติความเป็นมาขององค์กร ธุรกิจนั้นเป็นธุรกิจครอบครัวมีเจ้าของคนเดียวหรือมีผู้ถือหุ้นอะไรคือปัจจัยหางานที่สร้างแบรนด์รับออกแบบค้นหาข้อมูลไว้ให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้รวมถึงข้อมูลเอกสารต่างๆภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นรายงานประจำปีต่อจากหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆที่ได้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับองค์กรที่จะเริ่มสร้างแบรนด์ โครงสร้างขององค์กร สิ่งนี้จะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้น้ำออกแบบโลโก้เข้าใจถึงระบบการบริหารภายในตลอดจนบทบาทและความความสัมพันธ์ของสินค้าและแผนกที่มีต่อองค์กรการดำเนินงานของคู่แข่ง


ก่อนที่ทีมออกแบบจะสามารถวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของคู่แข่งเพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์สำหรับองค์กรนักออกแบบจำเป็นต้องได้ข้อมูลทั้งหมดของคู่แข่งรวมถึงตัวอย่างแบรนด์ของคู่แข่งด้วย  การดำเนินงานการตลาดและการโฆษณา แผนการดำเนินงานในอดีตปัจจุบันและอนาคตทั้งหมดก็ต้องอยู่ในข้อมูลที่นักออกแบบจะสามารถเข้าถึงพื้นที่จะใช้ในการพัฒนาออกแบบที่สามารถตอบสนองต่อแนวทางการตลาดในอนาคตได้ดีการใช้งานสัญลักษณ์ แล้วก็แบบจำเป็นต้องทราบถึงการใช้งานสัญลักษณ์กับสื่อต่างๆ เพื่อที่จะได้ทราบถึงข้อจำกัดในการรับออกแบบโลโก้ ซึ่งจะต้องคิดให้มีความสอดคล้องและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพภาพลักษณ์ที่เหมาะสม เพลงงานคนจะประชุมร่วมกันเพื่อระดมความคิดในการกำหนดแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ที่เหมาะสมสำหรับองค์กรว่าควรเป็นไปในทิศทางใดช่วยให้นักออกแบบทำงานได้ง่ายขึ้นเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายจากนั้นจึงเป็นหน้าที่ของนักออกแบบและการสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ให้ออกมาเป็นรูปกระทำในลักษณะที่เป็นภาพเสมือนหรือภาพนามธรรมใช้ลายเส้นหรือภาพกราฟิกแล้วแต่ความเหมาะสม

การออกแบบโลโก้ และสิ่งพิมพ์ขององค์กร เพื่อใช้ในการสร้างแบรนด์

งานออกแบบเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการองค์ประกอบด้วยความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาในเรื่องของสิ่งที่สามารถรับรู้ได้มองเห็นได้ การจัดระบบ และการประเมินผลในส่วนของผลผลิตจากสิ่งที่มองเห็น ซึ่งแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน ถึงองค์ประกอบภาพ วัสดุ และการใช้งาน ที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของนักออกแบบนั้น

การที่จะสร้างงานออกแบบได้ดีนั้น จำเป็นต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์เฉพาะตัว ที่มีอยู่กับนักออกแบบแต่ละคน หากถามว่าทำอย่างไรจึงจะให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นได้นั้น ไม่มีผู้ใดสามารถให้คำตอบได้เนื่องจากไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัว บางคนอ่านใช้การดูหนังสือ ชมภาพยนตร์ ฟังดนตรี หรือนั่งคิดเงียบๆคนเดียว บางคนอาจได้จากการประชุม งานพิพิธภัณฑ์ศิลปะ หรือห้องแสดงภาพ ดูงานออกแบบภาษาต่างๆ อาทิ งานสถาปัตยกรรม หรืองานฝีมือต่างๆ เป็นต้น แต่จะด้วยวิธีใดก็ตามนักออกแบบที่ประสบความสำเร็จ เป็นผู้ที่รู้จักบันทึก หรือเก็บข้อมูลที่ตนเห็นว่าน่าสนใจ เก็บไว้สำหรับเป็นการเก็บสะสมในความคิดต่างๆ ไว้เลือกใช้ในยามที่ต้องการ

ในการออกแบบข้อมูลเพื่อการออกแบบ ที่นักออกแบบโลโก้ใช้ เปรียบเสมือนโจทย์ที่ต้องการคำตอบ แต่คำตอบที่จะได้มานั้น จะมีหลายแนวทาง ขึ้นอยู่กับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ของนักออกแบบแบรนด์แต่ละคน การหาแนวทางแก้ปัญหาในงาน แต่ละชิ้นเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของนักออกแบบโลโก้เป็นอย่างยิ่ง


--------------------------------------------------
อ้างอิง
https://g.page/LogoBigbang
https://maps.google.com/maps?cid=4811272155779774540
https://www.bigbang.co.th/Logo-Design
ภาพประกอบ: Photo by Alexey Mak on Unsplash
เนื้อหา: หนังสือการออกแบบอัตลักษณ์
--------------------------------------------------

Posted : เมื่อ 30 กันยายน 2020
บอกต่อเพื่อน
Url / Link : copy
Embed Code : copy
 ยังไม่มี ความเห็น!